Noticies

19/05/2021
Concessió el PAM 2020-2023, anualitat 2021 i aprovar les planificacions dels exercicis 2021, 2022 i 2023 presentades pels ens locals: Despeses corrents , import concedit 20.108,92 euros. Arranjament dels carrers Freginals i Pruneretes, import concedit 173.835,95 euros.
10/05/2021
Es comunica que al perfil del contractant trobareu l’anunci del Plec de clàusules per a la concessió administrativa per a la utilització del Local Social d’aquesta població de Vilanova de Prades, el plec també es pot trobar AQUÍ . La concessió comporta l’explotació del bar i restaurant. Un cop...
05/05/2021 Actualitat
L’Ajuntament de Vilanova de Prades ha de procedir, com cada any, a l’obertura de la piscina municipal. Per a la mateixa, es fa necessari procedir a contractar a una persona per a la seva vigilància. L’art. 17.2 del Decret 95/200, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries...
26/03/2021
ANUNCI En data 18 de desembre de 2020, el Ple d'aquest Ajuntament va acordar adherir-se a l’ampliació de l’àrea d’influència del Parc Natural de la Serra del Montsant i que es classifiqui com a zona de màxima protecció envers la contaminació lumínica (E1) de diversos municipis, de l’entorn del...
09/03/2021
El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, ha concedit una subvenció per import de 22.391,57 euros, en concepte "Inversió per reposició d'infraestructures afectades pels aiguats episodi GLÓRIA gener de "2020".
09/03/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció, en concepte Inf-valoració danys produïts per l’aiguat 22/10/19, per import de 46.599,17 euros.
09/03/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció, en concepte Valoració dels danys produïts pel temporal Glòria, per import de 3.862,75 euros.
23/12/2020
L’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades un ajut per a la utilització d’àrids reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya per un import de 29.434,...
23/12/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció nominativa, per a les obres d’adequació de la Biblioteca Municipal, per import de 30.000 euros.

Pàgines