Serveis municipals

Les competències municipals 

Els ajuntaments tenen dos classes de competències, les pròpies, que poden ser exclusives o en concurrència amb altres ens locals, i les atribuïdes per delegació d’altres ens públics. Son competències municipals:

-Seguretat ciutadana
-Ordenació dels trànsit de vehicles i de persones en les vies públiques 
-Protecció civil 
-Prevenció i extinció d’incendis 
-Ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística 
-Promoció i gestió del l’habitatge (control de l’habitalitat) 
-Parcs i jardins 
-Vies públiques urbanes i rurals 
-Protecció del medi ambient (contaminació atmosfèrica i sonora, control activitats classificades, protecció d’espais naturals, potenciació i manteniment d’espais verds, eradicació d’abocaments incontrolats i educació ambiental) 
-Mercats, escorxadors (control del cicle de la carn) i fires 
-Defensa del usuaris i consumidors garantir la salut, la seguretat i els legítims interessos econòmics dels consumidors) 
-Protecció de la salubritat pública (higiene dels aliments, desratització, desinfecció i desinsectació) 
-Participació en la gestió de l’assistència primària de la salut 
-Cementiris i serveis funeraris 
-Serveis socials i promoció i reinserció social 
-Subministrament d’aigua 
-Clavegueram i tractament d’aigües residuals 
-Enllumenat 
-Neteja viària, recollida i tractament de residus 
-Transport públic de viatgers (Transport públic de viatgers i taxi) 
-Activitats i instal·lacions culturals, esportives i ocupació del lleure 
-Turisme 
-Participació en la promoció de l’ensenyament (manteniment de les escoles públiques i participació en els consells escolars)
-Enllumenat públic 
-Cementiri 
-Recollida de residus 
-Neteja viària 
-Abastament d’aigua 
-Clavegueram 
-Accessos al nucli de la població 
-Pavimentació i conservació de les vies públiques 
-Control d’aliments i begudes 
-Parcs públics 
-Biblioteca pública 
-Mercats 
-Tractament de residus 
-Protecció civil 
-Serveis socials 
-Prevenció i extinció d’incendis 
-Instal·lacions esportives d’ús públic.
-Servei d’abastament i depuració d’aigües 
-Serveis de recollida, tractament i aprofitament de residus 
-Escorxadors 
-Mercats i llotges centrals 
-Transport públic de viatgers

Així doncs, el capítols d’urbanisme (planejament, gestió i disciplina urbanística, habitatge) obres i serveis locals (neteja viària, recollida, transport i eliminació de brossa, enllumenat públic, abastament d’aigua potable i depuració d’aigües residuals) són l’objecte fonamental de l’activitat dels ajuntaments.

L’Ajuntament també exerceix funcions de dinamització i difusió cultural, mantenint diferents equipaments culturals i procurant pel manteniment del patrimoni històric i artístic. En aquest terreny col·labora a la normalització lingüística.

Hi ha un seguit de activitats on el municipi pot exercir activitats complementàries a les competències pròpies d’altres administracions públiques. Entre les activitats municipals concurrents hi ha:

-Educació 
-Cultura 
-Joventut 
-Esports 
-Promoció de la dona 
-Habitatge 
-Sanitat 
-Protecció del medi 
-Ocupació i lluita contra l’atur 
-Arxius, biblioteques, museus 
-Conservatoris de música i centres de belles arts 
-Foment de les estructures agràries i la prestació de serveis d’interès públic agrari.