Anunci sobre l’aprovació inicial de l’adhesió a la tramitació de protecció envers la contaminació lumínica

23/12/2020 Actualitat

Anunci sobre l’aprovació inicial de l’adhesió a la tramitació de protecció envers la contaminació lumínica

Per acord del Ple de la corporació de data 18 de desembre de 2020 es va aprovar inicialment l’adhesió a la tramitació de protecció envers la contaminació lumínica.

Mitjançant aquest anunci, se sotmet a informació pública pel termini de 15 dies durant el qual es poden presentar les al·legacions que es considerin adients.

La documentació de l’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament de Vilanova de Prades, al Carrer Major, núm. 3, de dilluns a divendres, des de les 10 h a les 14 h.