Convocatòria i bases del procés selectiu per a la sel·lecció i constitució d'una borsa de treball de personal funcionari interí vigilant piscina

10/05/2022 Actualitat

Convocatòria i bases del procés selectiu per a la sel·lecció i constitució d'una borsa de treball de personal funcionari interí vigilant piscina

L’objecte d’aquesta convocatòria i de les bases que la regulen és constituir la selecció i constitució d'una Borsa de treball de personal funcionari interí Personal de piscina”, escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe de comeses especials, Grup C2, sistema selectiu concurs, per poder cobrir eventuals necessitats de personal d'aquest grup.

Els aspirants seleccionats prestaran els seus serveis a l’Ajuntament durant els dies 24 de juny a 11 de setembre de 2022. La resta, formaran part de la borsa de treball, per un termini de tres anys, i per períodes de temps similars en els exercicis següents.

El personal que accediexi a aquesta plaça i borsa serà seleccionat mitjançant concurs, torn lliure.

El personal nomenat temporalment tindrà assignades les retribucions bàsiques i complementàries segons el grup/subgrup de classificació.

La present convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,  al  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la Seu electrònica i al Portal de Transparència de l’Ens.

La resta de publicacions del procés selectiu es realitzarà a la Seu electrònica de l’Ens en els termes establerts en aquestes Bases.

Les funcions del lloc de treball seran les corresponents al grup C2, i més concretament: la vigilància dels banyistes i de la supervisió del compliment de les normes de règim intern

Les persones que participin en aquest procés selectiu, i el superin, però que no ocupin la plaça, formaran part de la borsa de treball. Es constituirà una llista de persones per ordre de la puntuació total obtinguda segons el resultat del procés selectiu, la qual cosa determinarà l’ordre de prioritat en la crida de les persones candidates.

PODEU CONSULTAR LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA FENT CLIC AQUÍ

PODEU DESCARREGAR-VOS EL MODEL D'INSTÀNCIA PER A PRENDRE PART A LA CONVOCATÒRIA FENT CLIC AQUÍ

PODEU DESCARREGAR-VOS EL DECRET D'APROVACIÓ DE LA LLISTA D'ADMESOS I EXCLOSOS FENT CLIC AQUÍ

PODEU DESCARREGAR-VOS L'ANUNCI DE LA RELACIÓ D'APROVATS FENT CLIC AQUÍ