Convocatòria i bases del procés selectiu mitjançant concurs oposició, torn lliure, d'una plaça de personal laboral fix d'operari de serveis

18/01/2023 Actualitat

Convocatòria i bases del procés selectiu mitjançant concurs oposició, torn lliure, d'una plaça de personal laboral fix d'operari de serveis

L’objecte d’aquesta convocatòria i de les bases que la regulen és la selecció, mitjançant concurs-oposició, torn lliure, d’una plaça d’operari de serveis , amb caràcter de personal laboral fix, grup professional AP de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament.

PODEU CONSULTAR LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA FENT CLIC AQUÍ

PODEU DESCARREGAR-VOS LA SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ FENT CLIC AQUÍ