Convocatòria i bases del procés selectiu mitjançant concurs oposició, torn lliure, d'una plaça de personal laboral fix d'operari de serveis

27/07/2022 Actualitat

Convocatòria i bases del procés selectiu mitjançant concurs oposició, torn lliure, d'una plaça de personal laboral fix d'operari de serveis

L’objecte d’aquesta convocatòria i de les bases que la regulen és la selecció, mitjançant concurs-oposició, torn lliure, d’una plaça d’operari de serveis , amb caràcter de personal laboral fix, grup professional AP de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament.

PODEU CONSULTAR LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA FENT CLIC AQUÍ

PODEU CONSULTAR L'ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA FENT CLIC AQUÍ

PODEU DESCARREGAR-VOS LA SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ FENT CLIC AQUÍ

PODEU DESCARREGAR-VOS AQUÍ LA LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

PODEU CONSULTAR L'ANUNCI DE RELACIÓ DE PERSONES APROVADES FENT CLIC AQUÍ