Noticies

23/12/2020
L’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades un ajut per a la utilització d’àrids reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya per un import de 29.434,...
23/12/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció nominativa, per a les obres d’adequació de la Biblioteca Municipal, per import de 30.000 euros.
23/12/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció en concepte Arranjament de carrers, per import de 41.286,00 euros.
23/12/2020 Actualitat
Per acord del Ple de la corporació de data 18 de desembre de 2020 es va aprovar inicialment l’adhesió a la tramitació de protecció envers la contaminació lumínica. Mitjançant aquest anunci, se sotmet a informació pública pel termini de 15 dies durant el qual es poden presentar les al·legacions que...
11/11/2020
La Diputació de Tarragona en Junta de Govern de data 27 d’octubre de 2020 va acordar concedir la subvenció en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19, convocatòria 2020. En el cas de l'Ajuntament de Vilanova de Prades li ha concedit un import de 7.083,95 euros.
11/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció en concepte, AIGUA, per import de 4.079,70 euros.
11/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades la següent subvenció: * Despeses corrents, import concedit 20.108,92 euros.
11/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció en concepte, Rehabilitació bany pis lloguer social, per import de 14.680,12 euros.
19/10/2020 Actualitat
Amb motiu de la pandèmia del COVID19, queden suspesos tots els actes de la Festa de la Castanyada i Mercat d'aquest any 2020. Confiem superar aviat aquesta situació, amb l’esforç de tots que us agraïm, i que el 2021 sigui l’any de recuperació de les nostres festes i tradicions.

Pàgines